© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Onweär Wenn mer een de Noechrechte, wie ouch dese Sommer atwier, luuter van Onweär än Övverschwemmonge hürt, da sät ming Frau: „Wat leäve vür Öcher doch een en jottjeseände Jeäjend.“ Än mänchenge denkt sich : „Losse ver zefreä siie, ouch wenn vür jenge jrüeßere Strom hant, wie de Worm of de Pau.“ Alljemeng es mer sich ejnig, datt deä Dörrejeä een os Klima van Ozonlouch, Atome än Avjase könt. Doe küent et enge wahl at jät flou weäde, woe sujar at os Nobberschaff van Övverschwemmonge jeploegt wooed. Mä der Öcher es övverzüggt, beij os schmal Bäjelchere tröfft os esujät net. Än övverhoup, dat hat et heij nie jejovve. Werklich? Da han ich ävver anger Erenneronge. Wie döcks han ich mich als Kenk sommerdags noeh ene stärke Reän de Schong uusjedoe, för open Dammstroeß e Botsched dörch et Wasser ze platsche, wat enge wennestens bes ajjen Broene jong. Spieder „dorft“ ich dan jedder Sommer, wenn övver et Südveddel e anständig Jewitter nierjong een ose övverschemmde Keller Rettongsakziuene starte. Wat d’r Kanal net packet, döjjet deä eäfach noch de Kellere ereen. Dat kuent mer prexempel doraa erkenne, date en d’r Keller Blar va Böim schwömmete, die mär en d’r Hangewejjer stonge. Et schwomm ouch atens jät dertösche, woe mer zom Jroß hai de Hank ajjen Mötsch leäje könne, onger de Kläng van „Alte Kameraden“. Zom Jlöck hat os spieder d’r nöije Houpsammler va son Avisjere erlüest. Ävver dat , wor noch janüüs jeäje dat , wat de kleng Ponell 1721 op höre Wejg vajjene Hangewejjer dörch Karmeliterstroeß bes op d’r Jrav aajerecht hat. Dreij Donderweär, sue d’r Chronist, haie jeäjeneä jestange. Van dat Wasserspektakel wooed en Mölle metjereiße, Jronkmure ajjen Karmeliterstroeß ongerspuelt, Jraver e Krüzzjäng än Kerche va de Karmeliter än de Capuziner uusjespöilt. De Franzstroeß en Wöstenej uus Steng än Schlamm. Än d’r Jrav ene enzije jrueße Sie voll va Fesche, die wahl uus Feschwejjere a d’r Boxjrav stammete. Diejenije, die doe jau op Feschfang jonge, wore secher de enzije, die ene Vördeäl uus dat Onweär jtrocke hant.
Weä jot kickt, versteht et jenau Kickt mär op alle Kalendere,der Wenkter es endlich vorbeij,et weäd sich nu alles wörrem ändere,vür oeme wörrem deip än freij.Kickt mär noeh ovve, der Hömmelverroent os at luuter si Bloe,än selvs der fuulste Lömmelbejrieft, et Fröchjohr es doe.Kickt mär, de Moddere met Kengerkomme met Wajels eruus,spaziere jenösslich doehengerän blieve net langer ze Huus.Kickt mär de Jonge än Mäddcher,wie se wörrem speäle dönt,fahre met Rollschong än Rädcher,bes se op Heäm aa jöhnt.Kickt mär de Böim än Blomme,die spüre va benne vööl Kraff,se hant wörem ze leäve bejonneän hant sich wörrem opjerafft.Kickt mär op die Lü met ene Jade,die sönd ejjene Boem an et jravean könne at koum noch drop wade,der Wenkter för lang ze verjrave.Kickt mär op de Vöjjel, die flüjjeän sich nu wörrem boue de Neisterän os domet klörlich bezüjje:Nu weäd et wörrem wärmer än beister.Kickt mär op jong Lü än Studente,sie nömme sich wörrem ejjene Ärm,än mänch enge va die jong Fänteweäd et at klöchtig wärm.Kickt mär ejjen Ziedongk,doe steäht et,me moss ouch e Platt drövver spreiche,än jedder, deä lues es, versteäht et,et Fröchjohr es net ze versteiche. Herbert Oprei
Noeh minge Tönk.... Propperetiet Wat et net hüzedags alles an allerjie jövt. Sujar van Seäfe-Allerji huuet ich nun sprejche. Wenn et dat vür 60 Johr at jejovve hai, die Krankheät hai ich mich secher als Kenk jewönscht. Denn zoujejovve, duw hau ich et net met de Hyjine. De Ermahnonge va mi Modder klenge mich noch eijene Uhre: Wäisch dich jröndlich! Net, datt op d’r Hals än hengerjen Uhre „Schatte“ blive. Än vör allem – et „Meddelstöck“ net verjeiße! De Zäng stonge fröiher op de Hyjine-Scala noch net a de bevvechte Platsch. Van „vertikale Turbo- Zahnputz-Technik“ kant mer noch nüüs. Et wooed eäfach quer jeböschtelt. Ne saubere „Südpol“ fejl mieh een et Jewieht. Wie ich jrueß wor, kroeg ich dan met, exempelwis bej Camping, datt de meätste Lü op d’r Wejg noehjen Wäischkau hön Zankböschtel wie en Kommelejuenskeäz vör sich herdruege. Än werklich, de Zäng wooete met Aki jeputzt,datt bau jenge Schmelz mieh drop bleäv. Doför schuenete se wahl die anger Platsche ajje Liiv. Töschebej hat sich een de Propperetiet atwier ene Wandel volltrocke. Vanaa datt de jong Lü met 18 at Jrueßjöhrig sönd, hant ozch etlijje hön Elderehuus verlosse, än en eije Wohnongk betrocke. Die moß nu wennestens e Brausebad han. Dat moß mer loeve, Propperetiet weäd bej de Singels jrueß jeschreäve. Die putze sich net mär elektrisch de Zäng, mä neä, die dusche ouch döcks zweidreimoel d’r Daag. Än die schöje sich ouch net , eämoel de Wejch deä Wejg op sich ze nemme, hönne schwazze Wäisch de Modder ze brenge, än em, jewäische än jebüjelt, ouch selvs wier avzehoele. E Zeäche, datt se a sich hiel sauber sönd! Op de anger Sijj hürt mer allewill, va Trapp putze hejjle se net vööl. Sujar et Fensterputze schingt bej dat jongk Volk janz uus d’r Muede komme ze siie. Dat wür jo ouch ärg beschwierlech,de Fensterflöjele uuszehange, öm se för ze putze noeh de Modder ze schleäfe. Op alle Fäll denke se praktisch. – Weä de Fenster net putzt, hat de Jardinge jespart! Richard Wollgarten Präsident des Mudart – Vereins Öcher Platt
Et es net mieh... Mark än Fennege sönd perdü, Cent än Euro hant vür hü. Zeiesch denkt me: „Oes, dat es bellig!“ Mär weä rechne kann, weäd jrällig. Ene Euro-foffzig för e Bier? Zweij Euro för en Fritt? Ze dür! Deser Dag wooed et mich klor: Et es net mieh, wie et ens wor! Mäniche Sportler es jedopt, weä dat net jlöivt, deä es bekloppt! E Kölle wooed at lang jeklöngelt an et Jeld noehjen Bank jepöngelt Sujar der Poeps e Rom es wöß, weil Porno e jrueß Laster es. Ich sag et üch heij klipp än klor: Et es net mieh , wie et ens wor! Me trout sich koum noch Fleäsch ze eijße, än „Öko´kanns de jlatt verjeijße! Weä sich e Hähnche wel vermaache, koit Nitrofen än anger Saache. Wat fröiher för os wor jesonk, dat furt me hü koum noch ne Honk! Dröm sag ich üch heij klipp än klor: Et es net mieh wie et ens wor! Peter Berg
www.sitzriese.de
Maschiertor Aachen
zum Anfang zum Anfang zum Anfang zum Anfang
Weä jot kickt, versteht et jenau Kickt mär op alle Kalendere,der Wenkter es endlich vorbeij,et weäd sich nu alles wörrem ändere,vür oeme wörrem deip än freij.Kickt mär noeh ovve, der Hömmelverroent os at luuter si Bloe,än selvs der fuulste Lömmelbejrieft, et Fröchjohr es doe.Kickt mär, de Moddere met Kengerkomme met Wajels eruus,spaziere jenösslich doehengerän blieve net langer ze Huus.Kickt mär de Jonge än Mäddcher,wie se wörrem speäle dönt,fahre met Rollschong än Rädcher,bes se op Heäm aa jöhnt.Kickt mär de Böim än Blomme,die spüre va benne vööl Kraff,se hant wörem ze leäve bejonneän hant sich wörrem opjerafft.Kickt mär op die Lü met ene Jade,die sönd ejjene Boem an et jravean könne at koum noch drop wade,der Wenkter för lang ze verjrave.Kickt mär op de Vöjjel, die flüjjeän sich nu wörrem boue de Neisterän os domet klörlich bezüjje:Nu weäd et wörrem wärmer än beister.Kickt mär op jong Lü än Studente,sie nömme sich wörrem ejjene Ärm,än mänch enge va die jong Fänteweäd et at klöchtig wärm.Kickt mär ejjen Ziedongk,doe steäht et,me moss ouch e Platt drövver spreiche,än jedder, deä lues es, versteäht et,et Fröchjohr es net ze versteiche. Herbert Oprei
Onweär Wenn mer een de Noechrechte, wie ouch dese Sommer atwier, luuter van Onweär än Övverschwemmonge hürt, da sät ming Frau: „Wat leäve vür Öcher doch een en jottjeseände Jeäjend.“ Än mänchenge denkt sich : „Losse ver zefreä siie, ouch wenn vür jenge jrüeßere Strom hant, wie de Worm of de Pau.“ Alljemeng es mer sich ejnig, datt deä Dörrejeä een os Klima van Ozonlouch, Atome än Avjase könt. Doe küent et enge wahl at jät flou weäde, woe sujar at os Nobberschaff van Övverschwemmonge jeploegt wooed. Mä der Öcher es övverzüggt, beij os schmal Bäjelchere tröfft os esujät net. Än övverhoup, dat hat et heij nie jejovve. Werklich? Da han ich ävver anger Erenneronge. Wie döcks han ich mich als Kenk sommerdags noeh ene stärke Reän de Schong uusjedoe, för open Dammstroeß e Botsched dörch et Wasser ze platsche, wat enge wennestens bes ajjen Broene jong. Spieder „dorft“ ich dan jedder Sommer, wenn övver et Südveddel e anständig Jewitter nierjong een ose övverschemmde Keller Rettongsakziuene starte. Wat d’r Kanal net packet, döjjet deä eäfach noch de Kellere ereen. Dat kuent mer prexempel doraa erkenne, date en d’r Keller Blar va Böim schwömmete, die mär en d’r Hangewejjer stonge. Et schwomm ouch atens jät dertösche, woe mer zom Jroß hai de Hank ajjen Mötsch leäje könne, onger de Kläng van „Alte Kameraden“. Zom Jlöck hat os spieder d’r nöije Houpsammler va son Avisjere erlüest. Ävver dat , wor noch janüüs jeäje dat, wat de kleng Ponell 1721 op höre Wejg vajjene Hangewejjer dörch Karmeliterstroeß bes op d’r Jrav aajerecht hat. Dreij Donderweär, sue d’r Chronist, haie jeäjeneä jestange. Van dat Wasserspektakel wooed en Mölle metjereiße, Jronkmure ajjen Karmeliterstroeß ongerspuelt, Jraver e Krüzzjäng än Kerche va de Karmeliter än de Capuziner uusjespöilt. De Franzstroeß en Wöstenej uus Steng än Schlamm. Än d’r Jrav ene enzije jrueße Sie voll va Fesche, die wahl uus Feschwejjere a d’r Boxjrav stammete. Diejenije, die doe jau op Feschfang jonge, wore secher de enzije, die ene Vördeäl uus dat Onweär jtrocke hant.
Noeh minge Tönk.... Propperetiet Wat et net hüzedags alles an allerjie jövt. Sujar van Seäfe-Allerji huuet ich nun sprejche. Wenn et dat vür 60 Johr at jejovve hai, die Krankheät hai ich mich secher als Kenk jewönscht. Denn zoujejovve, duw hau ich et net met de Hyjine. De Ermahnonge va mi Modder klenge mich noch eijene Uhre: Wäisch dich jröndlich! Net, datt op d’r Hals än hengerjen Uhre „Schatte“ blive. Än vör allem – et „Meddelstöck“ net verjeiße! De Zäng stonge fröiher op de Hyjine-Scala noch net a de bevvechte Platsch. Van „vertikale Turbo- Zahnputz- Technik“ kant mer noch nüüs. Et wooed eäfach quer jeböschtelt. Ne saubere „Südpol“ fejl mieh een et Jewieht. Wie ich jrueß wor, kroeg ich dan met, exempelwis bej Camping, datt de meätste Lü op d’r Wejg noehjen Wäischkau hön Zankböschtel wie en Kommelejuenskeäz vör sich herdruege. Än werklich, de Zäng wooete met Aki jeputzt,datt bau jenge Schmelz mieh drop bleäv. Doför schuenete se wahl die anger Platsche ajje Liiv. Töschebej hat sich een de Propperetiet atwier ene Wandel volltrocke. Vanaa datt de jong Lü met 18 at Jrueßjöhrig sönd, hant ozch etlijje hön Elderehuus verlosse, än en eije Wohnongk betrocke. Die moß nu wennestens e Brausebad han. Dat moß mer loeve, Propperetiet weäd bej de Singels jrueß jeschreäve. Die putze sich net mär elektrisch de Zäng, mä neä, die dusche ouch döcks zweidreimoel d’r Daag. Än die schöje sich ouch net , eämoel de Wejch deä Wejg op sich ze nemme, hönne schwazze Wäisch de Modder ze brenge, än em, jewäische än jebüjelt, ouch selvs wier avzehoele. E Zeäche, datt se a sich hiel sauber sönd! Op de anger Sijj hürt mer allewill, va Trapp putze hejjle se net vööl. Sujar et Fensterputze schingt bej dat jongk Volk janz uus d’r Muede komme ze siie. Dat wür jo ouch ärg beschwierlech,de Fensterflöjele uuszehange, öm se för ze putze noeh de Modder ze schleäfe. Op alle Fäll denke se praktisch. – Weä de Fenster net putzt, hat de Jardinge jespart! Richard Wollgarten Präsident des Mudart – Vereins Öcher Platt
zum Anfang zum Anfang
Et es net mieh... Mark än Fennege sönd perdü, Cent än Euro hant vür hü. Zeiesch denkt me: „Oes, dat es bellig!“ Mär weä rechne kann, weäd jrällig. Ene Euro-foffzig för e Bier? Zweij Euro för en Fritt? Ze dür! Deser Dag wooed et mich klor: Et es net mieh, wie et ens wor! Mäniche Sportler es jedopt, weä dat net jlöivt, deä es bekloppt! E Kölle wooed at lang jeklöngelt an et Jeld noehjen Bank jepöngelt Sujar der Poeps e Rom es wöß, weil Porno e jrueß Laster es. Ich sag et üch heij klipp än klor: Et es net mieh , wie et ens wor! Me trout sich koum noch Fleäsch ze eijße, än „Öko´kanns de jlatt verjeijße! Weä sich e Hähnche wel vermaache, koit Nitrofen än anger Saache. Wat fröiher för os wor jesonk, dat furt me hü koum noch ne Honk! Dröm sag ich üch heij klipp än klor: Et es net mieh wie et ens wor! Peter Berg
zum Anfang zum Anfang